भौमितिक रचना

भौमितिक रचना

कोन दुभाजक

त्रिकोणाच्य दुभाजकांचे गुणधर्म

पूर्णांक संख्यांचा गुणाकार व भागाकार

पूर्णांक संख्यांचा गुणाकार व भागाकार

पूर्णांक संख्यांची बेरीज

पूर्णांक संख्यांचा गुणाकार

पूर्णांक संख्यांचा भागाकार

मसावि-लसावि

मसावि-लसावि : प्रस्तावना

संख्यांचे अवयव

मसावि-लसावि

मूल्यमापन

कोनाचा अंतर्भाग आणि बह्याभाग

विरुद्ध किरण

कोनाचे प्रकार

कोन व कोनांच्या जोड्या

विरुद्ध कोन

बहुभूजत्रिकोणाचे अंतरकोन

कोन व कोनांच्या जोड्या

परिमेय संख्या व त्यांवरील क्रिया

परिमेय संख्या व त्यांवरील क्रिया

पदावली सोडवण्याचे नियम

परिमेय संख्यांचे दशांश रूप

घातांक

घातांक भाग १

घातांक भाग २

जोड स्थंभालेख

जोड स्थंभालेख भाग १

जोड स्थंभालेख भाग २

जोड स्थंभालेख भाग ३

जोड स्थंभालेख भाग ४

बैजिक राशी व त्यांवरील क्रिया

बैजिक राशी व त्यांवरील क्रिया

सरूप पदे

बैजिक राशीची बेरीज

बैजिक राशीची वजाबाकी

बैजिक राशीचा गुणाकार

मूल्यमापन

संकल्पना चित्र

समप्रमाण आणि व्यस्तप्रमाण

समप्रमाण आणि व्यस्तप्रमाण

प्रस्तावना समप्रमाण

व्यस्तप्रमान

भागीदारी

Concept Map new

मूल्यमापन

बॅंक व सरळव्याज

बॅंक व सरळव्याज

सरळव्याज

मूल्यमापन

वर्तुळ

वर्तुळ

परीघ व व्यास

वर्तुळकंस

Concept Map

मूल्यमापन

परिमिती व क्षेत्रफळ

परिमिती व क्षेत्रफळ

परीमितीचे सूत्र

क्षेत्रफळ

पृष्ठफळ

Concept Map

मूल्यमापन

पायथागोरसचा सिद्धांत

पायथागोरसचा सिद्धांत

पायाथागोरासचे त्रिकुट

Concept Map

मूल्यमापन

बैजिक सूत्र - वर्ग विस्तार

बैजिक राशी

वर्ग विस्तार

बैजिक राशीचे अवयव

मूल्यमापन

संकल्पना चित्र

सांख्यिकी

सांख्यिकी

वारंवारत

मूल्यमापन