पाठ १. रोमन संख्याचिन्हे

रोमन संख्याचिन्हे : प्रस्तावना

रोमन संख्याचिन्हे : इतिहास

रोमन संख्याचिन्हे : नियम

रोमन संख्याचिन्हे : १ -२०

रोमन संख्या : मूल्यमापन

संकल्पना चित्र : रोमन संख्या

पाठ २. संख्याज्ञान

संख्याज्ञान : प्रस्तावना

संख्येचे स्थान व किंमत

सहा अंकी संख्यांची ओळख

सहा अंकी संख्येचे वाचन व लेखन

अंकांची स्थानिक किंमत

अंकांची स्थानिक किंमत ओळखणे

कोटींची ओळख

मूल्यमापन

पाठ 3. बेरीज व वजाबाकी

बेरीज व वजाबाकी : प्रस्तावना

पाच अंकी संख्यांची बेरीज

पाच अंकी संख्यांची वजाबाकी

सहा व सात अंकी संख्यांची बेरीज

बेरीज व वजाबाकी : संकल्पना चित्र

बेरीज व वजाबाकी : मूल्यमापन

पाठ ४. गुणाकार व भागाकार

गुणाकार व भागाकार : प्रस्तावना

गुणाकार

चार अंकी संख्येला तीन अंकी संख्येने गुणणे

दोन समूहातील वस्तूंच्या जोड्या

भागाकार

अपूर्णांक

सममूल्य अपूर्णांक

समच्छेद अपूर्णांक

भिन्न छेद अपूर्णांकांचा लहान मोठेपणा

समच्छेद अपूर्णांक : बेरीज व वजाबाकी

अपूर्णांकांची पट

पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक

विभाज्य आणि विभाजक 8 1 new

विभाज्य आणि विभाजक 8 1 new

विभाज्य आणि विभाजक 8 2 new

विभाज्य आणि विभाजक 8 3 new

विभाज्य आणि विभाजक 8 4 new

विभाज्य आणि विभाजक 8 5 new

विभाज्य आणि विभाजक 8 6 new

विभाज्य आणि विभाजक 8 7 new

दशांश अपूर्णांक

दशांश अपूर्णांक 9 1 new

दशांश अपूर्णांक 9 2 new

दशांश अपूर्णांक 9 3 new

दशांश अपूर्णांक 9 4 new

दशांश अपूर्णांक 9 5 new

दशांश अपूर्णांक 9 6 new

दशांश अपूर्णांक 9 7 new

दशांश अपूर्णांक 9 8 new

कालमापन

कालमापन k1 new

कालमापन k2 new

कालमापन k3 new

कालमापन k4 new

कालमापन k5 new

मापनावरील उदाहरणे

मापनावरील उदाहरणे 11.1 new

मापनावरील उदाहरणे 11 2 new

मापनावरील उदाहरणे 11 3 new

मापनावरील उदाहरणे 11 4 new

परिमिती व क्षेत्रफळ

परिमिती व क्षेत्रफळ 12 1 new

परिमिती व क्षेत्रफळ 12 2 new

परिमिती व क्षेत्रफळ 12 3 new

परिमिती व क्षेत्रफळ 12 4 new

परिमिती व क्षेत्रफळ 12 5 new

परिमिती व क्षेत्रफळ 12 6 new

परिमिती व क्षेत्रफळ 12 7 new

त्रिमितीय वस्तू व घडणी

त्रिमितीय वस्तू व घडणी 13 1 new

त्रिमितीय वस्तू व घडणी 13 2 new

त्रिमितीय वस्तू व घडणी 13 3 new

त्रिमितीय वस्तू व घडणी 13 4 new

चित्रालेख

1 prakaran 14 chitralek ujalni new

2 prsthavna chitralek kadne new

4 mulyamapan new

1 prkaran 15 akrutibandha new

2 prasthavna new

3 daindin vyvharat disun yenare akrutiband new

5 mulyamapan new

1 parkaran 16 bijganitachi purvtayari ujalni new

5 samantar resha v lamb resha new

2samanta new

3 asamanta new

4 don pdavlyanmdil new

5 asharancha upyog new

7 mulyamapan new