१) भूमितीतील मूलभूत संबोध

१.१) दरम्यानता

१.२) सशर्तविधाने आणि व्यत्यास

१.३) Assessment

१.४) Exercise

२) समांतर रेषा

२) समांतर रेषा

२.१) समांतर रेषा व छेदिका

२.२) समांतर रेषांच्या कसोट्या

२.३) प्रमेयाचे विधान

२.४) मूल्यमापन

३) त्रिकोण

३) त्रिकोण

३.१) त्रिकोणाचा बाह्यकोन व त्याचे दूरस्थ आंतरकोन

३.२) त्रिकोणांची एकरूपता

३.३) ओळख समव्दिभुज त्रिकोणाशी

३.४) एक विशेष काटकोन त्रिकोण

३.५) असमानता त्रिकोणांच्या बाजू तसेच कोनांमधील

३.६) समरूपता

३.७) प्रमेयांची विधाने

३.८) Exercise

३.९) Assessment

४) त्रिकोण रचना

४) त्रिकोण रचना

४.१) Exercise

४.२) concept map

५) चौकोन

५) चौकोन

५.१) ओळख समांतरभुज चौकोनाशी कृती क्रमांक -1

५.२) ओळख समांतरभुज चौकोनाशी कृती क्रमांक -2

५.३) ओळख समांतरभुज चौकोनाशी कृती क्रमांक- 3

५.४) समांतरभुज चौकोनाची कसोटी क्रमांक 1

५.५) समांतरभुज चौकोनाची कसोटी क्र 2

५.६) समांतरभुज चौकोनाची कसोटी क्रमांक 3

५.७) समांतरभुज चौकोनाची कसोटी क्रमांक 4

५.८) आयताच्या कर्णांचा गुणधर्म

५.९) समभुज चौकोन व त्याचे गुणधर्म

५.१०) चौरस व त्याचे गुणधर्म

५.११) त्रिकोणाच्या बाजूंच्या मध्यबिंदूंचे प्रमेय

५.१३) Concept map

५.१४)_ Exercise

५.१५) Assessment

६) वर्तुळ

६) वर्तुळ

६.१) वर्तुळाशी संबंधित कृती

६.२) वर्तुळ या बिंदूसंचाची व्याख्या

६.३) काही एकप्रतलीय वर्तुळांचे प्रकार

६.४) वर्तुळाशी संबंधित प्रमेय

६.५) अंतर्वर्तुळ व परिवर्तुळ

६.६) वर्तुळावरील प्रमेयांची विधाने

६.७) Concept map

६.८) Assessment

६.९) Exercise

७) निर्देशक भूमिती

७.१) अक्षांवरील बिंदूंचे निर्देशक

७.२) X अक्षाचे समीकरण

७.३) Y अक्षाचे समीकरण

७.४) अक्षांना समांतर रेषा

७.५) रेषीय समीकरणांचे आलेख

७.६) concept map

७.७) Exercise

७.८) Assessment

८) त्रिकोणमिती

८) त्रिकोणमिती

८.१) त्रिकोणमितीसाठी काटकोन त्रिकोणाची उजळणी

८.२) त्रिकोणमिती आणि काटकोन त्रिकोणांची समरूपता

८.३) त्रिकोणामितीच्या संकल्पनेविषयी माहिती

८.४) त्रिकोणमितीची नित्यसमीकरणे

८.८) Concept map

८.९) Exercise

८.१०) Assessment

९) पृष्ठफळ व घनफळ

९) पृष्ठफळ व घनफळ

९.१) शंकूचे पृष्ठफळ व घनफळ

९.२) गोलाचे घनफळ व पृष्ठफळ