भौमितिक रचना

भौमितिक रचना

कोन दुभाजक

त्रिकोणाच्य दुभाजकांचे गुणधर्म

पूर्णांक संख्यांचा गुणाकार व भागाकार

पूर्णांक संख्यांचा गुणाकार व भागाकार

पूर्णांक संख्यांची बेरीज

पूर्णांक संख्यांचा गुणाकार

पूर्णांक संख्यांचा भागाकार

मसावि-लसावि

मसावि-लसावि : प्रस्तावना

संख्यांचे अवयव

मसावि-लसावि

मूल्यमापन

कोनाचा अंतर्भाग आणि बह्याभाग

विरुद्ध किरण

कोनाचे प्रकार

कोन व कोनांच्या जोड्या

विरुद्ध कोन

बहुभूजत्रिकोणाचे अंतरकोन