भूमितीतील मूलभूत संबोध

भूमितीतील मूलभूत संबोध : प्रस्तावना

कोन

रेषाखंड

एकसंपती रेषा

एकरेषीय व नैकरेषीय बिंदू

प्रतल

समांतर रेषा

कोन

कोन : प्रस्तावना

कंपोस पेटीतील साहित्य

साहित्याचा वापर करून भूमितिक रचना

पूर्णांक संख्या

पूर्णांक संख्या ओळख

नैसर्गिक संख्या पूर्णांक संख्या ओळख

धन व ऋण संख्या

संख्या रेषां

बेरीज

विरुद्ध संख्या

संख्याचा लहान मोठे पणा