वंद्य वंदे मातरम

वंद्य वंदे मातरम

संत वाणी : जैसा वृक्ष नेणे

संत वाणी : जैसा वृक्ष नेणे

कीर्ती कठीयाचा दृष्टांत

कीर्ती कठीयाचा दृष्टांत

नात्याची घट्ट वीण

नात्याची घट्ट वीण

एक होती समई

एक होती समई