नैसर्गिक संसाधने

नैसर्गिक संसाधने भाग १

नैसर्गिक संसाधने भाग २

नैसर्गिक संसाधने भाग ३

नैसर्गिक संसाधने भाग ४

नैसर्गिक संसाधने भाग ५

सजीव सृष्टी

सजीव सृष्टी ( लक्षणे, वाढ)

श्वसन, उत्सर्जन

चेतनाक्षमता, पेशिमय रचना

उपयुक्त सजीव, अपायकारक सजीव